Har just läst Kanalens artikel där de skriver om Frivilliga Familjehem i Österåker.

Tänker att det är på sin plats att berätta lite om orsaken till denna artikel. 

Till grund och anledning till varför den har skrivits ligger den överklagan som vi i förra veckan lämnade in till Österåkers Kommun. En överklagan gällande det återbetalningskrav på 483 750:- som socialnämnden i Österåkers Kommun strax innan jul, ålade vår ideella förening att betala tillbaka kopplat till det bidrag som föreningen fick tilldelat sig i början av förra året. 

Bidraget var ca 1/3 (1 080000 SEK)  av det tillfälliga statsbidrag som Österåkers kommun fått tilldelats sig av staten efter regeringsbeslut taget i juli 2017. Statsbidraget hade som mål och syfte att hjälpa till att lösa boendeproblematiken i Sveriges kommuner kopplat till gruppen ensamkommande unga asylsökande som under den långdragna asylprocessen (de flesta kom som barn/ungdomar hösten 2015) hann fylla 18 år och därigenom annars skulle behöva flytta från kommunen de bodde, gick i skola och vistades i.

Samma mål och syfte som vår förening här i Österåkers kommun hade/har. Precis som alla de ca 40 frivilliga familjehem som utan ersättning men av stort hjärta och engagemang, öppnat upp sina hem för en/eller fler ensamkommande ungdomar. 

Det var också det som gjorde att vi, vår förening förra året beviljades 1/3 del av det statsbidrag som Österåkers kommun tagit emot från staten. 

Kommunbidraget var riktat till att omfatta 40 kommunanvisade ungdomar (vilket i sig skilde sig från det syfte som staten hade med bidraget då staten baserade summan pengar som kommunerna fick tilldelat sig på antalet ungdomar som vistades i kommunen. Det är skillnad mellan anvisningskommun och vistelsekommun) –  mer exakta uppgifter vilka dessa ungdomar var såsom namn och personnummer, fick vi inte tilldelat oss, trots förfrågan om att få mer specifika direktiv. Likaså saknade vi och efterfrågade, tydliga riktlinjer på hur bidraget skulle återredovisas till socialnämnden. Det fick vi inte.

Men där och då, i anslutning till att bidraget fördelades och betalades ut och utifrån de då givna riktlinjerna och direktiven, var vi övertygade om att de ungdomar som redan bodde hos frivilliga familjer i Österåkers kommun tillhörde den grupp av 40 ungdomar som kommunen utformat bidraget för. Till den gruppen trodde vi oss också veta att ytterligare ungdomar skulle kunna tillkomma då de under våren skulle fylla 18 år alt, skulle kunna komma att skrivas upp i ålder till 18 år. Det var dessa uppgifter som vi hade tillgång till när vi fördelade bidragets pengar.

40 frivilliga familjehem fick alltså, precis enligt de av socialnämnd och socialförvaltning givna direktiv och riktlinjer, kostnadsersättning (vardera 4500:-/månaden per ungdom) mellan januari och juni 2018 ( inga pengar betalades ut retroaktivt för höstens utgifter – det räckte inte pengarna till. Likaså stod familjerna efter juni månad återigen utan ekonomisk kompensation och vissa gör så än idag för de ungdomar som fortfarande inte har fått besked på sin asylansökan och/eller ansökan om uppehållstillstånd via studier, den sk Nya Gymnasielagen ) och det var också enligt dessa direktiv och riktlinjer vi förväntade oss att få göra vår återredovisning/rapportering utefter. 

Det är här det blir tokigt eftersom dessa direktiv och riktlinjer då det var dags för återredovisning inte längre var desamma och också kom att förändras allteftersom hösten och kommunikation mellan socialförvaltning och föreningen pågick. 

De mer exakta direktiv som vi efterfrågat från start från kommunens håll för att få veta vilka ungdomar kommunen ansåg att vi skulle hjälpa, krävde nu de att vi skulle redovisa. Namn och personnummer på de ungdomar som vi stöttat blev ytterst viktiga för socialförvaltning att få till sig för att sedan och därefter jämföra med deras egen lista på kommunanvisade ungdomar (en lista som vi dessutom är tveksamma till att de faktiskt hade full koll på, då de vid flertalet tillfället frågade oss om hjälp med att sammanstålla den – men just detta påstående låter vi vara osagt som fakta, utan bygger på vår egna uppfattning gällande saken). 

Det slutade med att 10 av de 40 ungdomar som föreningen trott var anvisade kommunen och vars familjer fått tilldelat sig pengar för, inte var det. Pengarna och hjälpen hade gått till ”fel” kommunboende ungdomar och beslutet från socialnämnden taget den 20/12 2018 blev således att Frivilliga Familjehem skulle betala tillbaka de felaktigt utbetalade pengarna. 

Pengar som inte längre finns kvar så klart, då de delades ut till familjerna i våras. 

Likaså krävde socialnämnden/socialförvaltningen att få veta vad familjerna gjort av pengarna. När de fick klart för sig att familjerna av solidaritet avstått från en del av sina pengar för att ytterligare ungdomar skulle kunna hjälpas, var det också fel och även dessa pengar ingår i den summa som kommunen nu krävt tillbaka. 

Vår invändning till beslutet om återbetalningsskyldighet och det som överklagan också handlar om är följande:

1. Föreningen anser att socialnämnd och socialförvaltning har brustit i sitt ansvar som bidragsgivare med att ge föreningen exakta direktiv och riktlinjer för bidraget, i samband med att föreningen fick bidraget beviljat. Föreningen fråntogs därav grundförutsättningarna till att veta på vilket/vilka sätt Socialnämndens önskade att bidraget skulle användas och återrapporteras för att motsvara Socialnämndens förväntningar.

2. Föreningen uttryckliga önskan har från allra första början varit att få exakta direktiv och riktlinjer för bidraget av socialnämnd och socialförvaltning för att kunna säkerhetsställa att bidraget användes och redovisades utifrån dessa exakta direktiv och riktlinjer. Det som sedan låg till grund för Socialnämndens beslut om föreningens återbetalningsskyldighet av begärd del av bidraget.

3. Föreningen har i sin gärning hela tiden haft som mål och ambition att hjälpa alla de ungdomar som föreningen i god tro antagit varit anvisade kommunen, såsom bidragets riktlinjer var utformade.

4. Syftet med föreningens ansträngningar har varit att möjliggöra för ungdomar att under pågående asylprocess kunna få bo kvar i Österåkers kommun och därigenom kunna fortsätta sin skolgång, ha fortsatt nära kontakt med vänner, lärare och andra trygga vuxna i sin närhet för att bl a minska risken för psykisk ohälsa hos målgruppen.

5.  Föreningen ansökte om bidrag för upp till 44 ungdomar. Därutöver har föreningen hjälpt ytterligare ungdomar med boende men då med stöd genom andra ekonomiska bidrag. Att de frivilliga familjerna, som erhållit bidrag från föreningen, valt att stötta ytterligare ungdomar utanför sitt hushåll genom bidrag till föreningen anser vi inte skall belastas varken föreningen eller familjerna negativt. Det bör rimligtvis vara upp till varje enskild familj vad de önskar göra med sina pengar.

Det är alltså det som artikeln i Kanalen handlar om och som det också skrevs om i Kanalen förra veckan.

Vi önskar ingenting hellre än att beslutet upphävs och omprövas och tillåter vi oss att drömma större än så önskar vi att kommunen tar vår utsträckta hand gällande samarbete och bjuder in vår förening till möte där vi gemensamt kan komma fram till de bästa lösningarna för Österåkers kommun gällande integrering och inkludering av vår målgrupp, men som också kan komma att gälla andra nyanlända. 

Om inte får vi ompröva vårt ställningstagande och våra möjligheter till vidare engagemang i frågan här i vår kommun, men fram tills dess att vi vet säkert vad överklagan leder fram till, så hoppas vi, kanske med en dåres envishet, att kommunen precis som vi, ser den stora vinningen i att samarbeta.