Ombud & gode män #29

2019-11-09T17:41:33+00:00

A:s ombud underlåter att boka tolk vid genomgång av ett protokoll som innehåller många fel och som knappt vidrör A:s asylskäl. Ombudet underlåter att boka tolk även när överklagan ska skrivas. God man ringer till slut in en vän som kan lite av språket, men mötet och överklagan blir långt ifrån tillfredsställande. Ombudet går inte [...]

Ombud och gode män #28

2019-11-09T17:41:33+00:00

A:s ombud uttalar i ett telefonsamtal att hemlandet är säkert och att A kan återvända dit, detta trots att asylskäl prövas individuellt. God man berättar att A tar mycket illa vid sig och blir förtegen. Ombudet träffar inte A före asyl­ utredningen. Vid återgivningsmöte i början på juni ber god man att utredningen ska skickas. [...]

Ombud och gode män #27

2019-11-09T17:41:33+00:00

Ombudet skickar överklagan utan att A fått läsa, ta del av eller beredas chans att komplettera. Ombudet tar del av Migrationsdomstolens avslag i mitten av juni. Först i slutet av juni skickas domen till god man och i början av juli får A ta del av domen via god man. I mitten av juli får [...]

Ombud och gode män #26

2019-11-09T17:41:33+00:00

A är svårt traumatiserad och får psykiatrisk hjälp. A kollapsar under första intervjutillfället. Migrationsverket kommunicerar protokollet med ombudet och anmodar hen att komma in med yttrande 16 november 2016. Inget yttrande inkommer. Efter upprepade påstötningar meddelar Migrationsverket 25/11 att ombudet förlorar sin rätt till ersättning om yttrandet uteblir. A har under denna tid haft samtalshjälp [...]

Ombud och gode män #25

2019-11-09T17:41:33+00:00

Ombudet meddelar ej avslag på överklagan till Migrationsdomstolen. A får veta avslaget genom kallelsen till återvändarsamtal. På samtalet upplyser handläggaren om att tiden för att ansöka om prövningstillstånd till Migrations­ överdomstolen har gått ut, föregående dag. Viktiga dokument som stärker A:s asylskäl kommer därför inte till Migrationsöverdomstolens kännedom.

Ombud och gode män #24

2019-11-09T17:41:33+00:00

A saknar förtroende för ombudet sedan A trots påtryckningar från god man och A inte beretts möjlighet att komplettera och komma med nya uppgifter inför skrivandet av överklagande. Ombudet skickar istället in överklagan utan A:s godkännande. Överklagan är mycket illa genomförd, full med stavfel och irrelevant information. Ombudet har lämnat felaktiga uppgifter och farit med [...]

Ombud och gode män #23

2019-11-09T17:41:33+00:00

A får avslag och blir åldersuppskriven. Avslaget överklagas och muntlig förhandling äskas. A väntar. I mitten av juli meddelar ombudet att hen inte hört något i ärendet. I slutet av juli får A meddelande från Migrationsverket att A har återreseförbud då hen inte lämnat landet innan tidsfristen gått ut. Det visar sig att ombudet är [...]

Ombud och gode män #22

2019-11-09T17:41:33+00:00

A får med hjälp av god man och efter många försök kontakt med sitt ombud. Ombudet (01) upplyser gode mannen om att hen bara får betalt för 10 timmar och därför inte har tid med några förberedande samtal. I så fall får A betala själv. Inför intervju kommer trots det en kallelse till juridikbyrån där [...]

Ombud och gode män #21

2019-11-09T17:41:33+00:00

Ombudet går inte att nå. A försöker desperat få ett överklagande. Till slut får A ett sms från ombudet som säger att det finns trettio minuter till förfogande dagen efter och ber i samma sms att A fixar tolk själv. A får avslag på överklagandet. Med hjälp av engagerad volontär skrivs ansökan om verkställighetshinder. A [...]

Ombud och gode män #20

2019-11-09T17:41:33+00:00

Familjehemskonsulent kontaktas på grund av A:s dåliga psykiska tillstånd som kraftigt försämrats då A och god man febrilt sökt kontakt med ombud för förberedande samtal inför asylutredning utan att lyckas. A, god man och konsulenten söker ombudet per mail, telefon och sms fram tills en vecka återstår innan intervjun ska äga rum. Ombudet svarar till [...]

Till toppen