Projektbeskrivning

A har vid två utredningstillfällen bristfällig tolkning. Till exempel frågar handläggaren A som är idrottare hur länge A idrottat. När A svarar 1,5 år översätter tolken 7,5 år. Efter klagomål på tolken avviker denne efter halva intervjun. Beslut om avslag grundas på att asylberättelsen inte är tillräckligt detaljrik för att bedömas som trovärdig.