Projektbeskrivning

Ombudet har inte fullföljt sitt uppdrag att meddela Migrationsverket och Migrationsdomstolen att det kommit ny information i klientens ärende. Ombudet har inte heller förklarat för Migrationsdomstolen hur nya handlingar kommit i klientens ägo samt inte gått igenom ärendet ordentligt med klienten. Som konsekvens missar Migrationsdomstolen att ombudet inkommit med motstridiga uppgifter. Ombudet delger inte klienten Migrationsdomstolens beslut vilket leder till att möjlighet till överklagan går om intet. Ombudet lämnar beslutet tretton dagar efter att det vunnit laga kraft. Ombud anmält till disciplinnämnden.