Projektbeskrivning

A saknar förtroende för ombudet sedan A trots påtryckningar från god man och A inte beretts möjlighet att komplettera och komma med nya uppgifter inför skrivandet av överklagande. Ombudet skickar istället in överklagan utan A:s godkännande. Överklagan är mycket illa genomförd, full med stavfel och irrelevant information. Ombudet har lämnat felaktiga uppgifter och farit med osanning gentemot A. Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen beviljas inte.