Projektbeskrivning

A blir uppskriven i ålder med motivationen att hen varit inkonsekvent med sina åldersuppgifter. Uppskrivningen grundas på ett räknefel av A:s socialsekreterare. Citat ur protokoll fån maj 2015 : ”Barnet kan ej ange födelsedatum men uppger att h[e]n är 16 år gammal. Undertecknad registrerar därför födelsedatumet 1998­xx­xx.” Men 16 år 2015 blir födelseår 1999. Ingen har upptäckt räknefelet och när det påpekas ignoreras det. På Migrationsverket vidhåller man att A varit inkonsekvent med åldersuppskrivning som följd. A får avslag.