Under perioden 2017­06­23 och 2017­08­10 har yrkes­ och volontärnätverket Vi står inte ut (VSIU) genom Stina Berge samlat in uppgifter som rör olika aspekter av rättssäkerheten i asylprocessen för ensamkommande barn och unga… [läs mer]

2019-11-09T17:41:14+00:00

Handläggare, beslutsfattare och domstolar #20

A är inlagd på vuxenpsyk enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) sedan A fått veta att familjen dödats och en syster våldtagits av talibaner. Beviljad muntlig förhandling men offentligt biträde och kontaktperson försöker skjuta upp den då A är i mycket dåligt skick och ej kan anses vara tillräknelig. Migrationsdomstolen vägrar trots flera läkarintyg att skjuta upp förhandlingen och den hålls på sjukhuset. Förhandlingen avbryts på grund av A:s hälsotillstånd.

2019-11-09T17:44:32+00:00

Åldersuppskrivning #4

A är analfabet vid ankomsten, blir feltranskriberad men har ingen möjlighet att kontrollera detta. Första registrerat födelsedatum är 1998. Senare konstateras i Migrationsverkets handlingar att rätt transkribering ska vara 1999. Migrationsverket tycker sedan att vad A ”sagt om sin ålder är vaga beskrivningar och andrahandsuppgifter ”. A blir uppskriven i ålder och Migrationsverket ändrar födelsedagen till beslutsdatum. A får avslag.

2019-11-09T17:41:33+00:00

Ombud och gode män #20

Familjehemskonsulent kontaktas på grund av A:s dåliga psykiska tillstånd som kraftigt försämrats då A och god man febrilt sökt kontakt med ombud för förberedande samtal inför asylutredning utan att lyckas. A, god man och konsulenten söker ombudet per mail, telefon och sms fram tills en vecka återstår innan intervjun ska äga rum. Ombudet svarar till slut på mail men försvinner igen. Till slut vill ombudet boka ett telefonmöte dagen innan intervjun men underlåter att vidarebefordra begärda handlingar och överlåter allt på gode man. Vid samtal med handläggare på Migrationsverket sägs att detta inte är någon anledning att skjuta upp en intervju. Familjekonsulenten påtalar bristen på barnperspektiv till både Migrationsverket och ombud. A som väntat i nästan två år på intervjun väljer att genomföra den med hjälp av familjehemskonsulent och god man. Enligt EU:s asylprocedurdirektiv artikel 31.5 ska förfarandet vid första instans under alla omständigheter slutföras inom 21 månader.

2019-11-09T17:41:33+00:00

Ombud och gode män #21

Ombudet går inte att nå. A försöker desperat få ett överklagande. Till slut får A ett sms från ombudet som säger att det finns trettio minuter till förfogande dagen efter och ber i samma sms att A fixar tolk själv. A får avslag på överklagandet. Med hjälp av engagerad volontär skrivs ansökan om verkställighetshinder. A får inhibition.

2019-11-09T17:45:38+00:00

Tolkar #26

A har förberedande samtal med ombud och tolk inför asylintervjun. Tolken talar besläktat språk men inte samma språk. A som är duktig på svenska märker att tolkens översättningar blir fel och vill då fortsätta detta viktiga samtal på svenska. Tolken blir mycket arg, A blir rädd och samtalet fortsätter med usel tolkning.

2019-11-09T17:44:32+00:00

Åldersuppskrivning #7

A blir uppskriven i ålder med motivationen att hen varit inkonsekvent med sina åldersuppgifter. Uppskrivningen grundas på ett räknefel av A:s socialsekreterare. Citat ur protokoll fån maj 2015 : ”Barnet kan ej ange födelsedatum men uppger att h[e]n är 16 år gammal. Undertecknad registrerar därför födelsedatumet 1998­xx­xx.” Men 16 år 2015 blir födelseår 1999. Ingen har upptäckt räknefelet och när det påpekas ignoreras det. På Migrationsverket vidhåller man att A varit inkonsekvent med åldersuppskrivning som följd. A får avslag.

2019-11-09T17:44:32+00:00

Åldersuppskrivning #5

Ett syskonpar anländer till Sverige 2015. De uppger exakta födelsedagar vid asylansökan, en 1998, en 2000. De lämnar skoldokument, läkarintyg, foton på syskonen under uppväxten med mera. Efter Migrationsverkets utredning har de nu fötts 1997 respektive 1998 och har en åldersskillnad på sju månader. Bägge får avslag.

2019-11-09T17:41:14+00:00

Handläggare, beslutsfattare och domstolar #25

Under utredningen talar handläggaren om att inga åtgärder krävs i åldersfrågan. Under processen tillsätts ny utredare och ny beslutsfattare. Det har aldrig föreslagits någon åldersutredning från Migrationsverket; på uttrycklig fråga från ombud har handläggare sagt att det ej är aktuellt. I beslutet står ”att [A] inte vill medverka till medicinsk ålders­ bedömning […]”. A skrivs upp i ålder och får utvisningsbeslut.

2019-11-09T16:42:36+00:00

Åldersuppskrivning #26

A har flytt papperslös från tvångsgifte. Kan inte kontakta sin familj utan att utsätta sig för stor fara. Vid asylintervjun upplyses A om möjlighet till medicinsk åldersbedömning och att Migrationsverket inte betalar men att ersättning kan sökas i efterhand. Migrationsverket skickar en kopia på socialnämndsutlåtande, vilket säger att inget indikerar att A har annan ålder än vad hen uppgivit.

Man upplyser även om att åldersutredning kan göras men att det är A själv som ska ta initiativet till den. Då inga intervjufrågor eller dokument indikerar att A:s ålder är ifrågasatt och då forskare, advokat­ och läkarsamfund avråder från den typen av åldersbedömning som Migrationsverket informerat om eftersom den kan visa fel på så mycket som två år, avråder både ombud och god man A från att genomgå åldersbedömning.

I beslutet från Migrationsverket undertecknat av två personer som aldrig träffat A har 10 månader lagts till på A:s ålder. Ur motivationen: ”…finner Migrationsverket inte att den omständigheten att det inte framkommit uppgifter att du skulle ha en annan ålder är att jämställa med att de styrker din uppgivna ålder. Snarare bedömer Migrationsverket att socialtjänstens yttrande inte ger någon hjälp vid bedömningen av om din uppgivna ålder är korrekt. Du har också informerats om möjligheten att genomföra en medicinsk åldersbedömning men avstått från denna”.

Trots att A genom vänners vänner lyckats få fram ett skolbetyg samt en mängd intyg från läkare, lärare och andra personer i A:s närhet beslutar Migrationsdomstolen att de två handläggare som aldrig träffat A har större auktoritet. Tre veckor efter dom beslutar Skatteverket att A:s uppgifter är trovärdiga och ger A den rätta åldern tillbaka. När A åker till Migrationsverket på Skatteverkets uppmaning för att beställa nytt UT­kort med rätt ålder berättar Migrationsverket att de klippt sönder kortet vid leverans då A ”ska betraktas som fortsatt 18”. Nu vägrar kommunens socialnämnd att hjälpa A som anses vara över 18 medan kommunens integrations­ och flyktingenhet vägrar hjälpa A då folkbokföringen säger att A är under 18.

2019-11-09T17:41:14+00:00

Handläggare, beslutsfattare och domstolar #12

Vid besök på Migrationsverket för att ta del av avslag är A djupt deprimerad och har försökt ta sitt liv. A orkar inte svara på fler frågor och säger till handläggaren att hen ska säga vad den har att säga. Handläggaren börjar då skrika till A att A inte kommer därifrån förrän A svarat på hur A ställer sig till att åka till Afghanistan. A som varit familjeförsörjare i Iran sedan tioårsåldern säger att i Afghanistan finns bara döden. När A sedan beskriver sin rädsla för att skickas till Afghanistan säger handläggaren att ”det är din egen berättelse som gjort att vi sitter här”. A blir inte trodd och blir dessutom åldersuppskriven från 15 till 18.

2019-11-09T17:44:32+00:00

Åldersuppskrivning #20

A gör sin ålder sannolik med kopior på skolbetyg, skollegitimation, intyg från god man med mera. Ändå skrivs A godtyckligt upp i ålder av handläggare på Migrationsverket i samband med avslag och flyttas till vuxenboende där A känner sig otrygg och inte vågar bo. Bostadslös och suicidal idag.

2019-11-09T17:44:32+00:00

Åldersuppskrivning #16

A kommer till Sverige 2014 och uppger födelseår 2000 och åldern 15. Enligt gregoriansk kalender är uppgifterna rimliga. Men vid ankomsten registreras A som 16. I Bulgarien har myndigheterna registrerat A som född 1996 utan
att fråga A om ålder. I Ungern var A registrerad som född 2002 och enligt A blev A inte heller där tillfrågad om sin ålder. Migrationsverkets handläggare skriver upp A till 18 utan att ha träffat A och A får avslag. Vid överklagan av beslutet har medicinska intyg och analyser från Överläkare Barbro Westberg vid drottning Silvias barnsjukhus, Petter Mostad, docent i forensisk statistik, Forodonts Håkan Mjörstad som tidigare arbetat för Rättsmedicinalverket samt lärare och en rektor, inkommit med intyg om att A är så gammal som A säger. Migrationsdomstolen väljer att tillmäta handläggaren som aldrig träffat A större tillförlitlighet i åldersfrågan än ovan samlad professionell kunskap.

Under perioden 2017­06­23 och 2017­08­10 har yrkes­ och volontärnätverket Vi står inte ut (VSIU) genom Stina Berge samlat in uppgifter som rör olika aspekter av rättssäkerheten i asylprocessen för ensamkommande barn och unga… [läs mer]

2019-11-09T17:41:33+00:00

Ombud och gode män #24

A saknar förtroende för ombudet sedan A trots påtryckningar från god man och A inte beretts möjlighet att komplettera och komma med nya uppgifter inför skrivandet av överklagande. Ombudet skickar istället in överklagan utan A:s godkännande. Överklagan är mycket illa genomförd, full med stavfel och irrelevant information. Ombudet har lämnat felaktiga uppgifter och farit med osanning gentemot A. Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen beviljas inte.

2019-11-09T17:41:14+00:00

Handläggare, beslutsfattare och domstolar #16

Avslag på ansökan om tillfälligt uppehållstillstånd enligt gymnasielagen. Handläggaren hävdar att språkintroduktions­ programmet inte berättigar till sagda uppehållstillstånd.

Enligt paragraf 16 c i lagrådsremissen om uppehållstillstånd för studier på gymnasienivå3 kan, om övriga villkor är uppfyllda, studier på introduktionsprogram berättiga till uppehållstillstånd.

2019-11-09T17:45:59+00:00

Tolkar #27

A har vid två utredningstillfällen bristfällig tolkning. Till exempel frågar handläggaren A som är idrottare hur länge A idrottat. När A svarar 1,5 år översätter tolken 7,5 år. Efter klagomål på tolken avviker denne efter halva intervjun. Beslut om avslag grundas på att asylberättelsen inte är tillräckligt detaljrik för att bedömas som trovärdig.

2019-11-09T16:57:32+00:00

Ombud och gode män #4

Ombudet är oengagerad, slarvar och är svårtillgänglig. A som har en svår övergreppshistorik får allvarliga problem med sin berättelse då tolken inte fungerar. Ombudet ställer inga klargörande frågor och kan ingenting om sin huvudmans historia. Ombudet avbryter inte intervjun trots uppenbara tolkproblem vilka hämmar A i framställningen av sina asylskäl. Ombudet agerar inte som A:s företrädare utan snarare som en motståndare. A får avslag på grund av osammanhängande berättelse.

2019-11-09T17:40:50+00:00

Tolkar #13

A talar afghansk uzbekiska och god man har bett om tolk med den kompetensen. Tolken kommer från Uzbekistan. A och tolk förstår varandra inte alls. Utredaren hittar en tolk som talar farsi. A som bara talar dari förstår mycket lite och vice versa. Utredaren pressar på genom att påstå att om inte intervjun genomförs kommer A att få vänta mycket länge. Till slut avbryts intervjun.

2019-11-09T17:41:34+00:00

Ombud och gode män #12

A som är handikappad kommer ensam till Sverige augusti 2015 och tilldelas ett ombud. När A:s syster med familj senare kommer till landet byts ombud utan att A tillfrågas. A får samma ombud som systern. God man motsätter sig bytet dådet är 60 mil mellan A:s boende och ombudets vistelseort. Det nya ombudet är inte anträffbart. Systern får avslag men A får inget besked. Ombudet visar minimalt engagemang och A med kontaktperson får ideligen stöta på för att få besked och information. Ombudet och gode man verkar ense om att A inte har några större möjligheter till uppehållstillstånd och 18­årsdagen närmar sig utan att något händer med ärendet. A får kontakt med sitt första ombud som blir upprörd över den slarviga hanteringen. A lyckas få byta och det ursprungliga ombudet inkommer med kompletterande handlingar en dag innan A fyller 18. A får uppehållstillstånd. Det ombud som Migrationsverket bytte till utan att A tillfrågades träffar inte sin huvudman under hela processen. I det här fallet brister även gode man i sitt uppdrag.

2019-11-09T16:56:08+00:00

Ombud och gode män #1

Ombudet skriver genomgående att A är hazar fast A vid upprepade tillfällen rättar; A är tadzjik. Ombudet bereder inte A tillfälle till förberedande samtal. Ombudet vidarebefordrar inte beslut, bryter mot tystnadsplikt och handlar emot A:s uttryckliga begäran. Ombudet är anmäld till Advokatsamfundet.

2019-11-09T17:41:33+00:00

Ombud och gode män #26

A är svårt traumatiserad och får psykiatrisk hjälp. A kollapsar under första intervjutillfället. Migrationsverket kommunicerar protokollet med ombudet och anmodar hen att komma in med yttrande 16 november 2016. Inget yttrande inkommer. Efter upprepade påstötningar meddelar Migrationsverket 25/11 att ombudet förlorar sin rätt till ersättning om yttrandet uteblir. A har under denna tid haft samtalshjälp och kan börja berätta om sina asylskäl. Det finns alltså nya uppgifter som bör komma till Migrationsverkets kännedom. Men A får ingen kontakt med ombudet som skickar in ett yttrande utan dessa nya omständigheter och dessutom med direkta felaktigheter som försvagar A:s asylskäl. A som nu befinner sig inom sluten psykiatrisk vård har under sin asylprocess saknat stöd av såväl ombud som god man.

2019-11-09T17:40:50+00:00

Tolkar #11

Feltranskribering av ålder vid asylansökan gjorde A ett halvår äldre än A uppgivit. Sedermera blev A ytterligare åldersuppskriven och anklagas för att ändra sina uppgifter. A har hela tiden hävdat samma födelsetid.

2019-11-09T17:41:14+00:00

Handläggare, beslutsfattare och domstolar #21

A är vid tillfället 10 år. En första intervju hålls utan ombuds närvaro, med god man och familjehemsförälder närvarande. Handläggaren är väldigt tuff, går hårt åt A, anklagar A för att ljuga samt ifrågasätter A:s nationalitet. Tolken talar ett annat språk än A samt har dåliga kunskaper i svenska språket. Både A och god man blir mycket pressade. När det offentliga biträdet får protokollet upptäcks också att handläggaren förfalskat ombudets namnteckning. Genom kontakt med handläggarens chef får A byta handläggare.