Under perioden 2017­06­23 och 2017­08­10 har yrkes­ och volontärnätverket Vi står inte ut (VSIU) genom Stina Berge samlat in uppgifter som rör olika aspekter av rättssäkerheten i asylprocessen för ensamkommande barn och unga… [läs mer]

2019-11-09T17:44:32+00:00

Åldersuppskrivning #8

A är sexton år men skrivs godtyckligt upp till 18 utan annan motivering än att hen inte lyckats bevisa sin ålder.
JO påpekar det godtyckliga i åldersuppskrivningen för Migrationsverket. Ombud har yrkat på medicinsk åldersbedömning. Ett annat syskon har också blivit åldersuppskriven vilket innebär att det är månads åldersskillnad mellan syskonen. Migrationsverket har inte visat varför denna orimliga åldersskillnad är mer sannolik än den ålder syskonen angav vid sina asylsamtal; åldrar som stöds av skolbetyg och görs sannolik genom familjefoton och intyg från lärare och idrottsledare. Får avslag.

2019-11-09T17:41:34+00:00

Ombud och gode män #11

A har mycket svårt att få kontakt med sitt ombud. Inget förberedande samtal, inget möte med genomgång av protokoll med tolk och därav ingen korrigering av detsamma vilket ger fel grunder för beslutsfattande. Avslag grundat på att A påstås ha uppgett olika födelsedatum, något uppstått genom både feltolkning och oengagerat agerande av ombud.

2019-11-09T17:44:32+00:00

Åldersuppskrivning #7

A blir uppskriven i ålder med motivationen att hen varit inkonsekvent med sina åldersuppgifter. Uppskrivningen grundas på ett räknefel av A:s socialsekreterare. Citat ur protokoll fån maj 2015 : ”Barnet kan ej ange födelsedatum men uppger att h[e]n är 16 år gammal. Undertecknad registrerar därför födelsedatumet 1998­xx­xx.” Men 16 år 2015 blir födelseår 1999. Ingen har upptäckt räknefelet och när det påpekas ignoreras det. På Migrationsverket vidhåller man att A varit inkonsekvent med åldersuppskrivning som följd. A får avslag.

2019-11-09T17:41:14+00:00

Handläggare, beslutsfattare och domstolar #24

A är uppvuxen i Iran. Hen tillhör en politiskt aktiv familj som tvingades fly talibanväldet. I Iran blir familjen med tiden svårt förföljda och flyr vidare till Damaskus i Syrien. När staden anfalls av IS förlorar A sin familj, flyr med hjälp av en annan familj och kommer till slut till Sverige. Under vistelsen i Sverige har A blivit ateist. A:s asylberättelse är mycket konsekvent och detaljrik och har det som Migrationsverket brukar betrakta som ”högt bevisvärde”. A skrivs dock upp i ålder, asylansökan avslås och i beslutet kan man läsa: ”Det har inte framkommit något som tyder på att du inte skulle kunna återetablera dig (vår kursivering) i det afghanska samhället.”

2019-11-09T17:41:33+00:00

Ombud och gode män #21

Ombudet går inte att nå. A försöker desperat få ett överklagande. Till slut får A ett sms från ombudet som säger att det finns trettio minuter till förfogande dagen efter och ber i samma sms att A fixar tolk själv. A får avslag på överklagandet. Med hjälp av engagerad volontär skrivs ansökan om verkställighetshinder. A får inhibition.

2019-11-09T17:41:34+00:00

Ombud och gode män #16

Ombudet är inte tillgängligt och ger inte information till god man om andra avslaget förrän efter tre veckor. A lyckas ordna fram vaccinationsintyg, skollegitimation, skolbetyg samt klubbkort från sitt gamla fotbollslag i Iran för att styrka sin identitet. Ombudet reser på semester och skickar in överklagan utan att ha fått kompletterande uppgifter av A. Fullmäktige och familjehem sammanställer och skickar in en egen överklagan med dokumentation.

2019-11-09T16:59:41+00:00

Ombud och gode män #7

A får ingen kännedom om att han tilldelats ett juridiskt ombud. Enligt ombudet fick hen fallet tilldelat sig tre dagar innan utredningssamtal. Ombudet är inte gott stöd under samtalet; A:s etniska härkomst skrivs fel trots upprepade påpekanden från A. Detta skyller ombudet på god man. Då ombudet under resten av processen fortsätter att vara svårkontaktbar och underlåter att vidarebefordra information, ber A familjehemsmamman om hjälp med att få byta ombud samt säger åt ombudet att de själva ska ombesörja överklagan då de ej har förtroende.

Ombudet negligerar detta och sänder in en överklagan mot A:s vilja samt bokar möte med tolk som genast avbokas av A. Trots det fakturerar ombudet Migrationsverket för utfört arbete samt för försenad avbokning av tolk.

2019-11-09T16:59:09+00:00

Ombud och gode män #6

Ombudet påverkar A starkt i att inte göra ålderstest erbjuden av Migrationsverket vilket påverkar beslutet i negativ riktning trots att detta strider mot EU:s asylprocedurdirektiv artikel 25.5b.

2019-11-09T17:40:50+00:00

Tolkar #18

A är 14 år och asylintervjun hålls via länk. A konstaterar att hen inte förstår tolken. Tolken blir mycket upprörd, hävdar att hen var godkänd tolk på både farsi och dari. Tolken byts så småningom ut.

2019-11-09T17:40:50+00:00

Tolkar #8

Vid muntlig förhandling vid förvaltningsrätten är tolken nonchalant och slarvig. Hen kallar bäck för hav, att träden väser och översätter att A läste engelska i en blandad klass då A själv säger att hen gått en privat engelskkurs med både pojkar och flickor.

Migrationsverket menar då att A ljuger eftersom det inte finns blandade klasser i afghanska skolor. A:s asylansökan avslås då historien inte bedöms som trovärdig.

2019-11-09T17:40:49+00:00

Tolkar #24

Vid ankomst feltranskriberas A av persisk tolk och får födelseår 1998 istället för 2000. A uppmärksammar genast detta, protesterar och får inom en timme hjälp av afghansk tolk som översätter födelsetiden rätt samt översätter A:s protester. Personal svarar då att när A inkommer med taskira kommer det att ändras annars står den persiska tolkens transkribering kvar. Ändringen sker trots allt inte när A inkommer med dokumentet.

Under perioden 2017­06­23 och 2017­08­10 har yrkes­ och volontärnätverket Vi står inte ut (VSIU) genom Stina Berge samlat in uppgifter som rör olika aspekter av rättssäkerheten i asylprocessen för ensamkommande barn och unga… [läs mer]

2019-11-09T17:40:50+00:00

Tolkar #22

Tolken översätter så dåligt att god man känner sig tvingad att avbryta på fler ställen, rättar tolken alternativt förklarar för ungdomen vad tolken sagt

2019-11-09T17:44:32+00:00

Åldersuppskrivning #13

A som levt som flykting sedan ett och ett halvt års ålder skrivs upp från 16 till 18 med stöd av medicinsk ålders­ bedömning, röntgen av knä och tänder. A bedöms ligga i tredje gruppen, alltså den där Rättsmedicinalverket anger att att sökanden möjligen är under 18 år. Migrationsverket gör en egen bedömning av utlåtandet och beslutar att A är 18 år eller äldre. Man tar i beslutet ingen hänsyn till intyg från socialsekreterare med 12­årig erfarenhet av arbete med ungdomar i åldern 12­14 år, HVB­hemspersonal med 38 års erfarenhet av arbete inom psykiatrin och lärare med 20 års erfarenhet. Ingen av dessa intygsgivare betvivlar A:s uppgivna ålder. Migrationsverket menar att intygen bygger på sociala observationer och saknar vetenskaplig grund. A som antagits på fordonsteknisk linje på gymnasiet kan i och med Migrationsverkets beslut inte använda sig av den nya gymnasielagen för att få tillfälligt uppehållstillstånd.

2019-11-09T17:40:50+00:00

Tolkar #13

A talar afghansk uzbekiska och god man har bett om tolk med den kompetensen. Tolken kommer från Uzbekistan. A och tolk förstår varandra inte alls. Utredaren hittar en tolk som talar farsi. A som bara talar dari förstår mycket lite och vice versa. Utredaren pressar på genom att påstå att om inte intervjun genomförs kommer A att få vänta mycket länge. Till slut avbryts intervjun.

2019-11-09T16:43:02+00:00

Åldersuppskrivning #28

Socialtjänsten blir anmäld flera gånger för att man har ett oprofessionellt bemötande av ensamkommande. En socialsekreterare bestämmer efter ett möte på 20 minuter att A är äldre än hen uppger och ringer därefter till Migrationsverket och påtalar detta. När A ska lämna lokalen hörs socialsekreteraren yttra: ”Det här är ingen liten [person]. Har [A] gått hit från Iran kan [A] gå hem också”. Migrationsverket skriver upp A i ålder och hen får avslag. Det finns intyg från lärare med 20 års erfarenhet av att arbeta med unga och boendepersonal som träffat A dagligen i 9 månader och som anser att A har den ålder hen uppgett.

2019-11-09T12:48:29+00:00

Tolkar #3

Söker asyl i med hjälp av tolk som ej talar A:s modersmål. Flera feltolkningar uppstår. Vid asylintervjun vänds detta mot A som anklagas för att ljuga och asylberättelsen ses som inkonsekvent och icke trovärdig.

2019-11-09T17:45:59+00:00

Tolkar #27

A har vid två utredningstillfällen bristfällig tolkning. Till exempel frågar handläggaren A som är idrottare hur länge A idrottat. När A svarar 1,5 år översätter tolken 7,5 år. Efter klagomål på tolken avviker denne efter halva intervjun. Beslut om avslag grundas på att asylberättelsen inte är tillräckligt detaljrik för att bedömas som trovärdig.

2019-11-09T16:40:47+00:00

Åldersuppskrivning #2

A får felaktigt transkriberad ålder vid ankomsten. Hen har som stöd för att bevisa sin identitet och ålder ett foto av Koranen där födelsedatum är inskrivet, vaccinationskort från Iran med namn och födelsedatum, intyg från lärare, läkare och skolpersonal. Migrationsverket skriver ändå upp åldern. Vid en medicinsk åldersutredning två år efter ankomst befinns A vara 18 år, vilket är logiskt då hen var 16 vid ankomst enligt egna uppgifter. A får avslag.

2019-11-09T17:41:14+00:00

Handläggare, beslutsfattare och domstolar #17

A får avslag efter att enligt Migrationsverket inte ha gjort sin hemvist sannolik. Detta sker efter en undermålig intervju, en felaktig rapport från analysföretaget Sprakab och en handläggare som avfärdar korrekta uppgifter som felaktiga. Företaget Sprakab har senare medgivit att de begick ett allvarligt fel i detta ärende. Handläggaren har medgivit att hen ”gick på” den felaktiga informationen. Migrationsdomstolen fastslår Migrationsverkets bedömning utan att göra någon egen bedömning av dessa uppgifter.

2019-11-09T17:40:50+00:00

Tolkar #8

Vid muntlig förhandling vid förvaltningsrätten är tolken nonchalant och slarvig. Hen kallar bäck för hav, att träden väser och översätter att A läste engelska i en blandad klass då A själv säger att hen gått en privat engelskkurs med både pojkar och flickor.

Migrationsverket menar då att A ljuger eftersom det inte finns blandade klasser i afghanska skolor. A:s asylansökan avslås då historien inte bedöms som trovärdig.